مجمع کارآفرینان ایران

مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی

مرکز مطالعات راهبردی به عنوان بازوی پژوهشی مجمع کارآفرینان ایران تلاش میکند نیازهای فکری و تحلیلی بخشهای مختلف مجمع کارآفرینان ایران را تامین کند. برای این مقصود کارشناسان تمام وقت و مشاوران پاره وقت را به خدمت گرفته است و هر ماه گزارشی تحلیلی عرضه میکند. در این گزارش تحلیلی خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته در طول ماه توسط کارشناسان و مشاوران عرضه می شود که می تواند خوراک فکری مناسبی برای فعالیتهای تبلیغی اطلاع رسانی و حتی آموزشی مجمع کارآفرینان ایران باشد.

مرکز مطالعات راهبردی مقید است پایش تحولات اقتصاد ایران و اقتصاد جهان از یک سو و صنعت ایران و صنعت جهان را به طور نظام مند انجام دهد و توصیه های سیاستی لازم به فعالان صنعتی در پیشرانهای اقتصادی و همچنین سیاستگذاران عرضه کند. در کنار آن بررسی تجربه صنایع و شرکتهای موفق و حتی ناموفق در ایران و جهان آموزه های ارزشمندی به همراه دارد که انجام آن جزو وظایف این مرکز تلقی می شود.

از آنجا که مجمع کارآفرینان ایران قصد دارد در امر قانون گذاری و ی و سیاست گذاریهای کشور به نفع پیشرانهای اقتصادی نقش آفرینی کند تامین نیازهای تحلیلی واحدهای مرتبط با کارگروهها و همچنین بررسی راهبردهای توسعه صنعتی در کشورهای موفق نیز در دستور کار این واحد قرار دارد.