مجمع کارآفرینان ایران

نویسنده : iranef

سیاست پولی

iranef
آخرین اخبار حکایت از کنترل رشد نقدینگی در حد 30 درصد دارد که به مراتب کمتر از سالهای قبل است و این یک موفقیت برای...