مجمع کارآفرینان ایران

اعضا و همکاران

افرادی که برای ورود به مجمع دعوت می شوند می توانند از پلتفرم ارتباطی قدرتمند مجمع کارآفرینان ایران برای کمک به شکل گیری برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مسائل کلیدی استفاده کنند. این مجمع به اعضای خود این امکان را می دهد که:

1. در فضای اعتماد به طور شخصی با یک جامعه ملی از رهبران فکری، مدیران اجرایی، سران دولت، چهره‌های عمومی و متفکران ارتباط برقرار کنید.
2. آگاهی و درک تغییرات در فضای اقتصادی کشور بوسیله تیم ها و همکاران علمی-پژوهشی برای کشف ارتباطات و پیش بینی روند در طول زمان
3. شکل دادن به دستور کار در موضوعاتی که تاثیرات عمیقی را برای صنعت، سیاستگذاران و جامعه به وجود خواهد آورد.
4. بهبود توسعه فردی و سازمانی از طریق مشارکت در ابتکارات، برنامه ها و رویدادها.

_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
_مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران
مجمع_کار_آفرینان_ایران