مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: وزارت صنعت، معدن و تجارت

اخبار

حمایت مجمع کارآفرینان ایران و انجمن های صنفی تخصصی از وزارت مدرس خیابانی

iranef
مجمع کارآفرینان ایران و انجمن های تولیدکننده به نمایندگی از صاحبان صنایع، معادن و فعالان کسب و کار بخش خصوصی کشور طی نامه ای سرگشاده...