مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: دکتر فیضی چکاب

اخبار

بررسی جامع لایحه تجارت در مجمع کارآفرینان ایران

iranef
لایحه تجارت با حضور حقوق دانان، اساتید دانشگاه، مدیران حقوقی شرکتهای عضو مجمع و همچنین مدیران حقوقی انجمن های صنفی در محل مجمع کارآفرینان ایران...