مجمع کارآفرینان ایران

دسته بندی : 10-ویترین ره نما

00-مجله01-مجله05-تحلیل ژئوپلیتیک10-ویترین ره نما

راه اقتصادی جدید بین چین و جهان عرب

farzin zandi
افتتاح «جاده ابریشم مدرن » بین چین و کشورهای عربی؛ آغازی برای تقویت پیوندهای چینی-عربی و توان بخشی یه عربستان سعودی در تنوعبخشیدن به اقتصاد...
00-مجله03-اقتصاد جهان07-تصویری از اقتصاد10-ویترین ره نما

روایت یونیدو از روند توسعه صنعتی جهان در سال 2022

iranef
گزارش جمع‌بندی سال 2022  بازوی صنعتی سازمان ملل نشان می‌دهد جهان دست‌کم به سه رهیافت درباره توسعه صنعتی رسیده است: صنعتی شدن در سطح منطقه‌ای،...
00-مجله02- اقتصاد ایران07-تصویری از اقتصاد10-ویترین ره نما

صندوق بین‌المللی پول برای سال 2023 نرخ رشد ایران را ….

iranef
افت هفت و نیم درصدی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال 2023 نرخ رشد ایران را 2 تا 2.7 درصد و کمتر از میانگین نرخ...