مجمع کارآفرینان ایران

دسته بندی : کارگروه ها وکمیسیون ها

اخبارکارگروه ها وکمیسیون ها

روایت مدیران منابع انسانی پیشران‌های اقتصادی از مسائل کارکنان

iranef
صبح چهارشنبه ۲۰ مهر مدیران منابع انسانی بیش از سی هلدینگ و صنایع بزرگ ایران در نخستین نشست کارگروه بیمه و منابع انسانی مجمع کارآفرینان...