مجمع کارآفرینان ایران

ما در تلاش برای توسعه فعالیت های خود، دست هایی که با اعتقاد به اقتصاد ایران به سوی ما دراز شوند را به گرمی می فشاریم. توسعه این فرهنگ یک منفعت فردی نیست؛ یک آینده نگری است که می بایست با حمایت های بی دریغ و بدون چشم داشت برای آن تلاش کرد. در حال حاضر فرهنگ کسب و کار ایرانی یک مرحله گذار را از کسب و کار به سوی کارآفرینی طی می کند. کسانی که پیشگام هستند نه تنها باید رشد خود را جدید بدانند، بلکه این مسیر را در پشت سر و پیش رو باید هموار کنند. ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.

ما در تلاش برای توسعه فعالیت های خود، دست هایی که با اعتقاد به اقتصاد ایران به سوی ما دراز شوند را به گرمی می فشاریم. توسعه این فرهنگ یک منفعت فردی نیست؛ یک آینده نگری است که می بایست با حمایت های بی دریغ و بدون چشم داشت برای آن تلاش کرد. در حال حاضر فرهنگ کسب و کار ایرانی یک مرحله گذار را از کسب و کار به سوی کارآفرینی طی می کند. کسانی که پیشگام هستند نه تنها باید رشد خود را جدید بدانند، بلکه این مسیر را در پشت سر و پیش رو باید هموار کنند.

ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.

ما در تلاش برای توسعه فعالیت های خود، دست هایی که با اعتقاد به اقتصاد ایران به سوی ما دراز شوند را به گرمی می فشاریم. توسعه این فرهنگ یک منفعت فردی نیست؛ یک آینده نگری است که می بایست با حمایت های بی دریغ و بدون چشم داشت برای آن تلاش کرد. در حال حاضر فرهنگ کسب و کار ایرانی یک مرحله گذار را از کسب و کار به سوی کارآفرینی طی می کند. کسانی که پیشگام هستند نه تنها باید رشد خود را جدید بدانند، بلکه این مسیر را در پشت سر و پیش رو باید هموار کنند.

ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.