مجمع کارآفرینان ایران
کتاب ها

کتاب «واژه‌ها و اصطلاحات پرکاربرد کسب و کار»