مجمع کارآفرینان ایران

کجای راهیم؟

ایستگاهِ کنونیِ مجمع

سال 1402 خورشیدی

پس از یکدهه تلاش شبانه روزیِ مجمع و اعضای محترم آن، تا این لحظه نزدیک به هشتاد عدد از معتبرترین صنایع مولد اقتصاد بخش خصوصی دور میز مجمع کارآفرینان ایران به همفکری نشسته‌اند. تعداد اعضا نسبت به روز نخست دوبرابر شده و با هم توانسته‌ایم گره‌های کوری را به دستِ اندیشه باز کنیم که ابتدا بازنشدنی به نظر می‌رسیدند.

چشم‌اندازِ مسافرانِ مسیرِ توسعه

سال 1404 خورشیدی

افق دید اصلی مجمع کارآفرینان، آینده‌ای درخشان برای اقتصادِ ایران است. ما برای رویت این نشان بر دوشِ بلند پیشرانانِ بخشِ خصوصی نشسته‌ایم، و برای پیشروی به سوی آن افق‌های دور، در نظر داریم تا دور بعدیِ گردشِ زمین به دورِ خورشید در سال 1404، این مجمع را به اثرگذارترین تشکل اقتصادی بخشِ خصوصی تبدیل کنیم.

ماموریت

مجمع کارآفرینان ایران نه تنها حلقه‌ی رای‌زنیِ پیشرانان، که حلقه‌ی وصلِ کارآفرینان و قانون‌گذاران نیز هست. چه از چشمِ ما، کارآمدترین چاره‌ها از همفکریِ امیران و وزیران، فرماندهانِ میدانِ سیاستِ اقتصادی و پیشرانانِ پهنه‌ی اقتصادِ خصوصی به دست خواهد آمد. ماموریت مجمع کارآفرینان ایران چاره‌جویی برای پیشرانانِ اقتصاد مولد به مدد پیوند و رایزنی با با امیران و قانون‌گذران است.

مجمع_کار_آفرینان_ایران