مجمع کارآفرینان ایران

چشم انداز و ماموریت

مجمع کارآفرینان ایران در مسیر جدید خود با ماموریت توسعه اعتبار، اقتدار، ارتباطات و افزایش سهم پیشران‌‌های بخش خصوصی در اقتصاد مولد کشور در نظر دارد تا سال ۱۴۰۳ به اثرگذارترین تشکل اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور تبدیل شود.

ماموریت مجمع کارآفرینان ایران کمک به اصلاح و بهبود سیاست‌های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور است.

مجمع_کار_آفرینان_ایران

در حال حاضر در مجمع کارآفرینان ایران، ۹ کارگروه تخصصی امور بانکی، امور مالیاتی، امور گمرکی، ارتباطات و روابط‌ عمومی، امور حقوقی و قضایی، دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری خارجی، صادراتی و منابع انسانی تشکیل شده است. این مجموعه در نظر دارد تا گامی مشخص و هدفمند در جهت اصلاح و بهبود سیاست‌های حمایتی از پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینان کشور و کشف و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های بالقوه آنان بردارد.

چشم انداز این مجموعه برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی با رویکرد همکاری با بخش های تصمیم گیر و موثر در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌ وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.