مجمع کارآفرینان ایران

گفتارِ رئیس هیأت مدیرۀ مجمعِ کارآفرینانِ ایران

کشور ایران به پشتوانه‌ی تاریخ و طبیعتِ غنی و مردمانِ هوشمندش، همواره به عنوان شاهراهی استراتژیک مورد توجه جهانیان بوده است. تاریخ این کشور نشاندهندۀ ظرفیت‌های طبیعی و انسانیِ ارزشمندی است که برای سده‌های طولانی ما را در در صدر تمدن‌های انسانی قرار داده است.اما علم اقتصاد علمی دائماً به روزشونده است، هر روز شکل تازه‌ای می‌گیرد و با هر تغییر خود چهرۀ جهان را نیز به صورتی نو می‌آراید. در صدر ماندن یک تمدن علاوه بر آنکه وابسته به ظرفیت‌های انسانی و طبیعی است، به اقتصاد آن نیز بستگی دارد. چرا که اقتصاد نمایانگرِ نحوۀ بهره‌گیری ما از این ظرفیت‌هاست.نگاه به الگوهای موفق اقتصادی در کشورهای پیشرانِ توسعه نشان می‌دهد که این کشورها، اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و به‌طور خاص حمایت از پیشران‌های اقتصادی را به عنوان راهبرد اصلی انتخاب کرده‌اند. زیرا پیشران اقتصادی نیروی محرکۀ اصلی توسعۀ اقتصادی است.مجمع کارآفرینان ایران نیز بر این باور است که دست یافتن به توسعۀ اقتصادی و بهبودِ کیفیت زندگی ایرانیان با انتخابِ راهبردِ “پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعۀ ملی” امکان‌پذیر است و بایستی از ظرفیت پیشران‌های اقتصاد مولد بخش خصوصی برای دستیابی به این مهم حفاظت و حراست شود.راهکار پیشنهادیِ مجمع کارآفرینان برای حمـایت از پیشـران‌های اقتـصادی و ارتقاء تـولید ملی در ایــران، مطابقِ الگوی کشورهای پیشرفته و صنعتی، تمرکز ویژه به صنایع با ارزشِ افزوده است که از خام‌فروشی منابع جلوگیری کرده و مسیری برای دستیابی به چرخۀ تولیدِ دانش بوجود می‌آورد. این یگانه راهکاری است که می‌تواند ‌ما را برای رقابت با ملکه‌های صنعتیِ دنیا توانمند کند و به فعال‌سازی یک چرخۀ کامل اقتصادی در کشور منجر شود.ما در مجمع کارآفرینان معتقدیم “گفتمان پیشران‌های اقتصادِ بخش خصوصی” یکی از راه‌حل‌های موجود برای توسعه ملی‌ نیست، بلکه یک ضرورت حتمی و تنها انتخابی است که می‌تواند چهره آینده ایران را شکوهمندتر از گذشته ترسیم کند.مجمع کارآفرینان ایران در چشم‌اندازِ پیش رویِ خود در نظر دارد با استفاده از الگوهای کارآفرینی روز دنیا و ارتباط و تعامل در سطوحِ بین المللی، پا در مسیری نوین بگذارد و پنجره‌های جدیدی را در عرصۀ اقتصاد و توسعۀ ملی به روی پیشرانان و کارآفرینان ایرانی بگشاید.

محمدرضا دیانی

رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینانِ ایران