مجمع کارآفرینان ایران

كيسون يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسی و ساخت را در يك تراز جهانی درزمینه طراحی، مديريت، تدارك و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامِ به كارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه می‌دهد. طی بيش از يك دهه گذشته بخش مهمی از منابع خود را به حضور راهبردی در بازار جهانی ساخت‌وساز اختصاص داده‌ است.

كيسون تنها شركت در ميان پيمانكاران عمومي كشور است كه شش بار در سال‌های متفاوت به‌عنوان صادرکننده نمونه خدمات فني و مهندسي انتخاب‌شده است. كيسون در حال حاضر برخي از بزرگ‌ترین پروژه‌های جهان را طراحي مي‌كند و مي‌سازد. درنتیجه امروز بخش بزرگي از درآمد شركت از پروژه‌های برون‌مرزی تأمین می‌شود.