مجمع کارآفرینان ایران

كيسون يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسی و ساخت را در يك تراز جهانی در زمينه طراحی، مديريت، تدارك و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به كارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه می‌دهد. ما طی بيش از يك دهه گذشته بخش مهمی از منابع خود را به حضور راهبردی در بازار جهانی ساخت و ساز اختصاص داده‌ايم، از جمله: گينه استوايي، الجزاير و سودان در آفريقا، هندوستان، عمان و ساير كشورهای خليج فارس در آسيا، قرقيزستان، ق

كيسون تنها شركت در ميان پيمانكاران عمومي كشور است كه شش بار در سال هاي 1379، 1387،1386،1380، 1388 و 1389 به عنوان صادر كننده نمونه خدمات فني و مهندسي انتخاب شده است.كيسون در حال حاضر برخي از بزرگترين پروژه های جهان را طراحي مي‌كند و مي‌سازد. در نتيجه امروز بخش بزرگي از در آمد شركت از پروژه های برون مرزی تامين می‌شود.خدماتي كه كيسون به كارفرماهای داخلی و بين المللی خود ارائه مي‌دهد، تمام رشته های ا