مجمع کارآفرینان ایران

گلشیرازی_سپاهان_باطری_مجمع_کار_آفرینان_ایران

سپاهان باطری در سـال ۱۳۷۹ بـا تاسـیس تـوان باتـری تمـام مـواد اولیـه و صفحـات شارژ شـده از کشـورهای خارجـی وارد ایــران میشــد و فقــط مونتــاژ باتــری در داخــل صــورت میگرفــت. در ســالهای ابتدایــی دهــهی ۸۰ و در راســتای ایجــاد ظرفیــت در تولیــد صفحــات و همچنیــن شــارژ باتــری، شــرکت صفحــه ســازی تــوان فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و کارگاههــای شــارژ رشــد پیــدا کــرد و قالب های تزریــق ســاخته و فرایندکاملتــر شــد. ایــن تکامــل بــه تولیــد باتریهــای سـبک و سـنگین در سـال ۱۳۸۲ و باتـری سـیلد در سـال ۱۳۸۴ انجامیـد و مرحلـه بـه مرحلــه ظرفیــت شــارژ و مونتــاژ و در نتیجــه بــدل شــدن بــه یــک تولیــد کننــده حرکــت نمودیــم. مســیری کــه بــا تاســیس ســپاهان باتــری در ســال 84 بــه نتیجــه رســید.

انتخاب سپاهان باتری به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی تامین باتری در ایـران

از تمام توانایی ها و امکانات برای خدمت کردن بهره میگیریم ، در نظام جدید خدمات سپاهان باتری، به جای اینکه یک یا چند خودرو برای خدمات اختصاص داده شود، تمام خودروها وظیفه ی خدمات دارند. به جای اینکه یک تحویل ِ دار یا یک مسؤول ِخدمات انجام وظیفه کند، همه در خدمت “خدمات” هستند

 حمل و نقل باتری خاورمیانه

حمــل و نقــل و توزیــع باتــری از زمــان شــروع فعالیــت فــروش مســتقیم تــا ســال ۱۳۹۱ توســط خــود شــرکت ســپاهان باتــری و مراکــز فــروش اســتانی بــه عنــوان بخشــی از خدمــات فــروش باتــری صــورت میگرفــت. امــا از آنجــا کــه بــا رشــد روز افــزون فـروش مویرگـی و گسـتردگی ایـن شـبکه در سراسـر کشـور بخـش زیـادی از زمان مدیــران و کارمنــدان فــروش اســتانها صــرف برنامــه ریــزی جهــت تحویــل باتریهــای فــروش رفتــه شــده و ایــن امــر در نهایــت باعــث کاهــش توجــه بــه مشــتریان و نیازهــای آنــان میگردیــد. لــذا در ســال ۱۳۹۱ مدیریــت ارشـد سـازمان تصمیـم مهمـی در ایـن زمینـه اتخـاذ نمـود کـه منجـر بـه ثبـت شـرکت توزیـع صنعـت باتـری خاورمیانـه گردیـد.