انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران

Tag : علی رستم پور

اخبار

مجمع کارآفرینان در استیفاء حقوق مالیاتی اعضاء خود نقشی مهم و تسهیل کننده دارد

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، مدیر کل دفتر حسابرسی و امور مالیاتی سازمان مالیاتی کشور با حضور در مجمع کارآفرینان ایران و دیدار...