مجمع کارآفرینان ایران

دسته بندی : 01-مجله

00-مجله01-مجله05-تحلیل ژئوپلیتیک10-ویترین ره نما

راه اقتصادی جدید بین چین و جهان عرب

farzin zandi
افتتاح «جاده ابریشم مدرن » بین چین و کشورهای عربی؛ آغازی برای تقویت پیوندهای چینی-عربی و توان بخشی یه عربستان سعودی در تنوعبخشیدن به اقتصاد...