مجمع کارآفرینان ایران

کلیپ های ره نما

بخش چند رسانه‌ای در مجمع کارآفرینان ایران، رسانه‌ای است که نقش اطلاع رسانی در حوزه صنعت و پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی را برعهده دارد. یکی دیگر از مجموعه های تیم چندرسانه ای کلیپ های  است که در مرکز مطالعات راهبردی مجمع تولید می شود و خروجی محتواها به صورت تصویری پیرامون مسائل پیشران‌های اقتصادی، در بخش ره نما هرماه به صورت پیوسته منتشر خواهد شد.

قسمت اول : نقش دولت در توسعه بنگاه‌های پیشران

قسمت دوم : گذار به اقتصاد سبز