انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران

کارگروه ها ( کمیسیون ها)

جمع کارآفرینان ایران، دارای 8 کارگروه تخصصی بوده که هرکدام به مهم‌ترین مشکلات اعضای این مجمع می‌پردازند. این کارگروه‌ها شامل کارگروه بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، ارتباطات، حقوقی، دانش بنیان و سرمایه‌گذاری خارجی است و هر یک متشکل از تعدادی از مدیران مجموعه‌های عضو مجمع کارآفرینان در حوزه مربوطه است.

این نمایندگان با شرکت‌ در جلسات تخصصی با کارشناسان و مسئولان، به طرح مشکلات پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان پرداخته و در صدد رفع آن‌ها برمی‌آیند. همچنین پیشنهاداتی در راستای تسهیل مشکلات حوزه مربوطه به سیاستگذاران ارائه می‌کنند.

ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.

کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد امروز است. در اصل خصوص سازی این رکن کارآفرینی است که نهفته است تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت‌های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.