مجمع کارآفرینان ایران

کارگروه ها ( کمیسیون ها)

مجمع کارآفرینان ایران, دارای ۹کارگروه تخصصی بوده که هرکدام به مهم‌ترین مشکلات اعضای این مجمع می‌پردازند. این کارگروه‌ها شامل امور بانکی، امور مالیاتی، امور گمرکی، ارتباطات و روابط‌ عمومی، امور حقوقی و قضایی، دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری خارجی، صادراتی و منابع انسانی است و هر یک متشکل از تعدادی از مدیران مجموعه‌های عضو مجمع کارآفرینان در حوزه مربوطه است.

.

این نمایندگان با شرکت‌ در جلسات تخصصی با کارشناسان و مسئولان، به طرح مشکلات پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان پرداخته و در صدد رفع آن‌ها برمی‌آیند. همچنین پیشنهاداتی در راستای تسهیل مشکلات حوزه مربوطه به سیاستگذاران ارائه می‌کنند.

ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.

کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد امروز است. در اصل خصوص سازی رکن کارآفرینی نهفته است تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل‌گیری این پارادایم نیاز به حمایت‌های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.