انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران

چشم انداز و ماموریت

مجمع کارآفرینان ایران در مسیر جدید خود با ماموریت توسعه اعتبار، اقتدار، ارتباطات و افزایش سهم پیشران‌‌های بخش خصوصی در اقتصاد مولد کشور در نظر دارد تا سال 1405 به اثرگذارترین تشکل اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور تبدیل شود.

ماموریت مجمع کارآفرینان ایران کمک به اصلاح و بهبود سیاست‌های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور است.

در حال حاضر در مجمع کارآفرینان ایران، ۸ کارگروه تخصصی تخصصی بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، ارتباطات، حقوقی، دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری خارجی با هدف بررسی مشکلات و موانع بر سر راه پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان، تشکیل شده و در نظر دارد تا گامی مشخص و هدفمند در جهت اصلاح و بهبود سیاست‌های حمایتی از پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینان کشور و کشف و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های بالقوه آنان بردارد.

چشم انداز ما برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی و با رویکرد همکاری با دولت برای بهبود شرایط محیط کسب‌‌وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.