مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران ازنگاه بانک جهانی‌

طبق برآورد بانک جهانی ایران در دو سال 2023 و 2024

نرخ رشد اقتصادی بسیار ضعیفی در محدوده 1.8 تا 2 درصد را تجربه خواهد کرد

مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران ازنگاه بانک جهانی‌

چالش‌های ساختاری ناشی از کسری بودجه پایدار و عدم تعادل در سیستم بانکی کشور

نرخ اشتغال پایین و بحران بازنشستگی و خطرات پایداری مالی برای بازنشستگان در بلندمدت

ناتوانی در بازگرداندن ثبات قیمت و تثبیت سیستم مالی

قیمت‌گذاری دستوری

کاهش رشد بلندمدت 

تورم بالا  

  اشتغال پایین

از قضا سه مقوله کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین که در گزارش اخیر بانک جهانی به آنها اشاره شده و مشکلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند با رویکرد توسعه صادرات از طریق جهش تولید در بنگاه‌های پیشران صنعتی قابل رفع است. 

LinkedIn
WhatsApp
Telegram