سیاست پولی

  • آخرین اخبار حکایت از کنترل رشد نقدینگی در حد 30 درصد دارد که به مراتب کمتر از سالهای قبل است و این یک موفقیت برای دولت به شمار می آید.
  • با اینحال گامهای تورم هنوز شدید است و تورم فروردین ماه 3/7 درصد بوده است.
  • همزمان سهم پول نسبت به شبه پول به شکل تاریخی افزایش یافته که نشان می دهد انتظارات تورمی نقش مهمی در رفتار عاملان اقتصادی دارد.
  • مردم (خانوارها و بنگاه‏ها) به دلیل هراس از افت قدرت خرید، شتاب در خرید کالا یا دارایی دارند و منابع کمتری را به شکل سپرده بلندمدت بانکی نگه می دارند.
  • به نظر می رسد آنچه انتظارات تورمی را در ایران دامن می زند تغییرات نرخ دلار است و دلار لنگر اسمی در ذهن ایرانیان است.
  • در چنین شرایطی کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم به تنهایی کافی نیست بلکه باید با کنترل بازار ارز، انتظارات تورمی را مهار کرد.
  • امید است تحرکات وزارت خارجه در بهبود روابط با همسایگان به مدیریت بازار ارز کمک و انتظارات تورمی را مهار کند.
LinkedIn
WhatsApp
Telegram