رقابتی شدن صنعت پوشاک ایران، در دسترس‌تر از همیشه

بخش پوشاک به دلیل اهمیت حیاتی آن در روند توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مطالعه انتخاب شد. با توجه به هزینه‌های ثابت پایین، فناوری نسبتا ساده و ماهیت کاربر بودن آن، به عنوان اولین گام کشورهای کم‌درآمد برای آغاز فرآیند صنعتی‌شدن صادرات‌محور محسوب می‌شود.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram