صندوق بین‌المللی پول برای سال 2023 نرخ رشد ایران را ….

افت هفت و نیم درصدی تورم

  • صندوق بین‌المللی پول برای سال 2023 نرخ رشد ایران را 2 تا 2.7 درصد و کمتر از میانگین نرخ رشد کشورهای خاورمیانه برآورد کرد.
  • برآورد این نهاد از نرخ تورم ایران نیز نزولی بوده به طوریکه از حدود 49 درصد در سال 2022 به حدود 42.5درصد کاهش خواهد یافت.
LinkedIn
WhatsApp
Telegram