راه اقتصادی جدید بین چین و جهان عرب

افتتاح «جاده ابریشم مدرن » بین چین و کشورهای عربی؛ آغازی برای تقویت پیوندهای چینی-عربی و توان بخشی یه عربستان سعودی در تنوعبخشیدن به اقتصاد و بهبود مهارتهای جوانان این کشور. این مقدمه، شرحی است بر جدیدترین کنفرانس تجاری اعراب و چین .

LinkedIn
WhatsApp
Telegram