جهش بی‌سابقه و تاریخی در شاخص مدیران خرید

گزارش اتاق بازرگانی از مدیران خرید 12رشته فعالیت صنعت نشان از جهش بی‌سابقه تولید بخش صنعت در اردیبهشت 1402 دارد. موضوعی که باعث شده تا به رغم وضعیت نه چندان مناسب شاخص مدیران خرید بخش‌های مسکن، خدمات و کشاورزی، شامخ کل اقتصاد به بهترین سطح خود در 4سال اخیر برسد.

شامخ صنعت دلیل جهش شامخ کل اقتصاد

LinkedIn
WhatsApp
Telegram