رشد اقتصادی جهان در سال 2023

از مهمترین اخبار هفته گذشته انتشار آخرین گزارش‌های دو نهاد مرجع جهانی درباره رشد اقتصادی جهان در سال 2023 بود. صندوق بین‌المللی پول با اصلاح پیش‌بینی خود نرخ رشد اقتصادی جهان را با اندکی کاهش، 2.8درصد اعلام کرد. بانک جهانی نیز با اندکی افزایش پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2023 حدود 2درصد خواهد بود. اعدادی که گویای تقویت احتمال رکود اقتصادی در جهان است و ضرورت دارد بنگاه‌های فعال در زنجیره تامین جهانی (ذینفع خرید، فروش یا ارائه خدمات در این زنجیره) با احتیاط بیشتری نسبت به عقد قراردادهای خارجی اقدام کنند.

-جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهان در سال 2023 با اندکی کاهش 2.8درصد خواهد بود.

– نکته جالب ماجرا پیشی گرفتن سرعت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نسبت به اقتصادهای صنعتی است. این نسبت برای سال 2023 بیش از سه برابر است

LinkedIn
WhatsApp
Telegram