تحول آمار نیروی کار

  • از نکات جالب توجه درباره اقتصاد ایران، صفر شدن اشتغال ایجاد شده در فاصله سال‌های 1396 تا 1401 بوده است.
  • طبق گزارش مرکز آمار ایران کل شاغلان اقتصاد ایران در زمستان 1396 معادل 23 میلیون و 43هزار نفر بوده که این عدد بعد از 5 سال در اسفند 1401 به 23 میلیون و 437 هزار نفر رسیده که به معنی بی‌نتیجه بودن سیاست‌های اقتصادی در یک دوره زمانی بلندمدت و 5ساله است.
  • سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور در اسفند 1401 حدود 33.2درصد بوده که معادل 7میلیون و 782هزار و 188 نفر شاغل است. این عدد نسبت به زمستان سال 1400 تنها حدود 7هزار نفر افزایش داشته است.

 

به نظر کرونا به اشتغال زایی اقتصاد ایران آسیب زیادی وارد کرده است?

این آمار به معنی ناتوانی صنایع در ایجاد شغل جدید در طی سالیان اخیر است.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram